35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

63 MJK – An nou pale de Jézi

1 An nou pale de Jézi Se Wa dè wa Li ye Senyè sou tè, nan syèl, Pou tout letènite Wout la, verite-a, La vi e la pòt la, An nou...

62 MJK – Jézi fidèl, se Dye Li ye

1 Jézi fidèl, se Dye Li ye Jézi fidèl, Pawòl Li vre Jézi fidèl, lap ede ou An nou fidèl a Li-menm tou.

61 MJK – Jézi wè sa ou fè, Li tande sa ou di

1 Jézi wè sa ou fè, Li tande sa ou di, Le Senyè ap koute tout tan, tout tan. Jézi wè sa ou fè, Li tande sa...

60 MJK – Nan mitan gro lanmè ak tanpèt mwen te ye

1 Nan mitan gro lanmè ak tanpèt mwen te ye San sekou-m te pèdi, San la fwa, san limyè, Tout a kou mwen wè yon gro bato ap...

59 MJK – Eske ou konnen ki lè li ye

1 Eske ou konnen ki lè li ye? (premye pati) Se lè sèvi Bon-Dye. (Dezyèm pati) Se rachte le tan jodi a Selon Pawòl Bon-Dye. Swa jou, swa nwit, Bon...

58 MJK – Chak moman Sovè mwen mennenm

1 Chak moman Sovè mwen mennen-m; Ki sa mwen dwe tann ankò? Mwen pa janm kab doute amou-L, Pou mwen, sa vo plis ke lò. La pè syèl ak...

57 MJK – Mèveye, abandon gras Bon-Dye

1 Mèveye, abandon gras Bon-Dye, Gras ki pi gran pase tout peche, Sou kwa kalvè Jezi krisifye, San li te vèse la pou nou tout. Kè Gras, gras, gras Bon-Dye, Gras...

56 MJK – Bib la kanpe fèm kòm yon ròch solid

1 Bib la kanpe fèm kòm yon ròch solid Malgre lènmi atake-l, Mesaj li grave nan kè pechè yo Pou bay yo la vi etènèl. Kè Bib la kanpe fèm...

55 MJK – Zache li te yon ti nonm otè sa a

1 Zache li te yon ti nonm otè sa a Yon tou piti nonm li te ye; Yon jou li te monte yon gro pye bwa Ka le...

54 MJK – Na wè li vo la penn

1 Na wè li vo la penn Lè nou wè Jézi Traka la vi sa-a sanble piti Na gade nan fas-Li Tout chagren va fini. Donk kouri ak kouraj Jouk nou...

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord