35.4 F
East Orange, New Jersey
Saturday, March 24, 2018

37 MJK – Chak promès nan la Bib se pou mwen

1 Chak promès nan la Bib se pou mwen, Chak chapit, chak vèsè e chak lign; Tout byen-fè li se amou diven; Chak promès nan la Bib se...

11 MJK – Li ban nou plis gras

1 Li ban nou plis gras Lè fado nou vi-n pi lou. Li ban nou plis fòs Lè travay nou pi rèd. Nan mitan lafliksyon Zeprèv yo ak danje Nan amou-L...

50 MJK – Gen moun ki sipoze

1 Gen moun ki sipoze, Yo swete, yo ta vle, Men mwen, mwen konnen m-sove. Yo swete yon jou Y-a rive nan syèl la, Men, mwen menm, Mwen konnen m-sove. Mwen te...

64 MJK – Map lite poum rive laba

1 M-ap lite pou-m rive laba Kote ki gen la pè, la jwa, Se la mwen vle rete tout tan, Nan bèl peyi de Kanaan. Kè O Kanaan, bèl Kanaan, Se...

77 MJK – Zwazo yo nan bèl bwa yo

1 Zwazo yo nan bèl bwa yo Ap chante pou Jézi, Zanj yo ap chante kè sa Tout la jounen; Tout flè yo nan jaden an Rann Li bèl odè, O...

69 MJK – Eske ou gen tan kite swen

1 Eske ou gen tan kite swen Papa ou, ou regrèt ke ou Egare lwen, gen yon vwa dou E tand kap mande pou ou, Kè Pitit mwen, pitit mwen,...

44 MJK – Kè mwen si kontan ke tas mwen debòde

1 Kè mwen si kontan ke tas mwen debòde, Jwa sa a ki transpòte-m Mwen pat janm konnen; Li vi-ni nan kè mwen Depi mwen sove, Ka mwen te fèt...

15 MJK – Mwen te vi-n jwenn

1 Mwen te vi-n jwen-n Jézi byen fatige, Jézi ban mwen repo (bis) Alèkile kè mwen vini byen ge, Jézi ban mwen repo. Kè Jézi se sèl Sovè-m, Li padone peche-m. Li mete...

2 MJK – Lè la vi mwen va fini

1 Lè la vi mwen va fini É mwen janbe riviè-a Lè mwen wè briye Yon maten glorye Ma va konnen Redanmtè mwen Lè-m rive nan syèl la E souri Li...

20 MJK – Kè mwen ranpli ak jwa, lèm mache isiba

1 Kè mwen ranpli ak jwa, lè-m mache isi-ba, Jézi-Kri te sove-m Li wete tout peche-m, kè mwen va louwe Li Nan selès amoni, Lè Jézi tounen chache mwen.

Peter Val

Latest Songs

49 EEK – Je tout moun va wè

1 Je tout moun va wè Yo tout pral tande Lavwa sen zanj yo Lè Jezi va tounen Chak jenou va flechi E chak lang konfese, li se seyè Lèl tounen,...

48 EEK – Sipoze Bondye te chache nan syèl

1 Sipoze Bondye te chache nan syèl Li pat ka jwenn pèsonn ki te vle Poul te bay siprèm sakrifis nesesè Li bay vi li pou te sove...

47 EEK – Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou

1 Gen kèk fwa moman yo konn trè di pou ou Ou konn di Bondye bliyew Se pa vre li sonje ou Se eksperyans lap fè avèk ou. Kè Yon...
error: Praise The Lord