82 MJK – O nwit trè sen, bèl zetwal yo ap briye

0
299

1

O nwit trè sen, bèl zetwal yo ap briye,

Se lan nwit lè Jézi-Kri te fèt.

Lontan le monn te egare nan peche

Jouk Li parèt e nanm mwen te viv ankò.

O jou de jwa tou le monn ape rejwi

Pou lè gro Limyè kap fè yon nouvo jou.

Mete jenou a tè, O tande sa yap chante.

O nwit trè sen, O nwit, O nwit lè Kris te fèt

O nwit diven, O nwit, O nwit diven.

2

Nou suiv limyè sa avèk tout gran jwa,

Kè nou briye avèk amou pou Jézi-Kri.

Nou adore Li ki vi-n fèt pou sove nou,

Nou suiv Li menm jan

Moun saj te suiv Li.