80 MJK – Lè kè ou fè tris, o gade Jézi

0
288

1

Lè kè ou fè tris, o gade Jézi,

Li se pi bon zanmi pase tout,

Ou va jwenn Jézi kanpe tou pre ou,

Pou konsole ou chak lè, chak jou.

Kè tris, di tou sa a Jézi,

Ale koun-ye a,

Pa mize pou di Li tout,

Kè tris, bay tout chay a Jézi,

Li va ranpli kè ou avèk jwa.

2

Jézi va ba ou jwa pou chak tristès,

Bèl soulajman L-a bay pou la penn,

Jezi Kri se toujou Gran Doktè a,

Lè ou chache-L,

Wa jwenn Li san dout.

3

Jézi konnen nenpòt traka ou genyen,

E Li vle geri nanm ou twouble,

Eske ou va gen konfyans nan amou Li?

Jézi sèl kap geri lespri ou.