4 HCK – Kè mwen boulvèse anba kòlè Bondye

0
7180

1

Kè mwen boulvèse anba kòlè Bondye,

Anvi monn lan trennenm nan bafon peche,

Senyè pou yon pòv mizerab gen pitye,

Touswit li vin sekourim kotem te ye.

Li retirem nan labou peche

Li mete pyem sou tè fèm se vre,

Li fè kèm rejwi e map chante

Yon chan, glwaradye! Alelouya!

2

Li te metem sou tè fèm bò kote li

Pye mwen vin asire nan chemen lavi,

Nanpwen danje ankò li kenbem debou

Map mache pazapa avèk li toujou.

3

Li mete yon chan louwanj anndan kè mwen,

Lannwit kou lajounen se li map chante,

Kè mwen ap debòde,

Nanm mwen delivre,

Tout glwa pou Redanmtè Senyè Jezikri.

4

Ma chante gran mizèrikòd li pou mwen

Mwen vle selebre jouktan tout moun konnen

Nanpwen lòt sovè pou lèzòm jodiya

Vin chache sekou li avan li twò ta.