35 MJK – Pawòl Bondye ban nou limyè

0
2160

1

Pawòl Bon-Dye ban nou limyè

Pou klere chemen sali;

Pou etabli li kon Senyè

Nan kè mwen, sa fè-m rejwi.

M-ap sere Pawòl ou nan kè-m

Pou mwen pa fè peche kont ou,

Pou mwen pa peche (2 fwa)

M-ap sere Pawòl ou nan kè-m.

2

Pawòl ou, Senyè, se sèten,

Etabli pou pa fayi;

Fidelite ou toujou menm,

Yon sous ki vrèman jayi.

3

Chak maten, midi e aswè

M-ap di: Mèsi, chè Senyè;

Paske ou-menm yon dou Sovè,

M-ap sèvi ou byen sensè.

4

Pawòl ou ban nou asirans

Ke Jézi va retounen.

Nou-menm va chanje aparans;

Avèk Jézi n-a rete.