26 MJK – Men yon bèl ti nouvèl

0
328

1

Men yon bèl ti nouvèl

Ki sot nan syèl

Pechè Jézi rele ou, leve je ou.

Ou mèt kouvri ak mizè,

Peche mèt degize ou

Vi-n jwenn Jezi, frè mwen,

Vini jwenn Li!

2

Jézi pitit Bon-Dye

Mouri pou nou;

Li montre-n amou Li

Sou bwa Kalvè

Nan san ki kap lave

Tout kè ki plen peche,

Vi-n met tout konfyans ou;

Vi-n jwenn Jézi!

3

Lè Jézi lave ou

Avèk san Li

Li delivre ou nèt nan men satan,

Peche pa gen puisans

Nan kè ou kòm avan

Lespri sanktifye ou,

Vini jwen Li.

4

Vini kounye-a men-m,

Pinga ou rete

Ou prèt pou delivre, si ou vini

Si ou kwè nan Jézi-Kri,

Peche ou ap efase

E na chante ansan-m.

Glwa a Jézi.