16 VRK – Kè mwen boulvèse anba kòlè Bondye

0
2608

Yon Chan Lwanj

 

1

Kè mwen boulvèse anba kòlè Bondye,

Anvi monn nan trennenm nan bafon peche

Seyè, pou yon pòv mizerab gen pitye,

Tou swit li vin sekourim kotem te ye.

Li retirem nan boubye peche,

Li mete pyem sou tè fèm se vre,

Li fè kèm rejwi e map chante

Yon chan, glwa a Dye, Alelouya!

2

Li te metem sou tè fèm akote li

Pye mwen vin asire nan chemen lavi,

Nan pwen danje ankò, li kenbem debou,

Map mache pazapa avèk li toujou.

3

Li mete yon chan lwanj andan kè mwen

Nan nwit kon la jounen se li map chante

Kè mwen ap debòde, nanm mwen afranchi,

Tout glwa pou redanmtè, Seyè Jezi Kri.

4

Map chante gran mizèrikòd li pou mwen

Map felisitel jouk tan tout moun konnen

Nan pwen lòt sali pou lèzòm jodi-a,

Vin chache sekou li avan li twò ta.