123 CDK – Yon pòv te sèl, a kote gran chemen an

1
4592

1

Yon pòv te sèl, a kote gran chemen an,

Je-l te avèg, li pa te kapab wè;

Rad li chire, li tranble nan lonbraj la,

Jezi vini, tenèb li vi-n limyè.

Lè Kris vini, puisans Satan fi-n brize;

Lè Kris vini dlo nan je yo siye.

Li pran tristès,

La vi nou plen ak la glwa;

Nou vi-n chanje, lè Kris vini rete.

2

Move lespri te chase-l lwen la kay li,

Pami tonb yo, l-te rete nan mizè.

Li koupe kò-l lè demon yo anpare-l,

Jezi vi-ni e lage li menm lè.

3

Enpi! Enpi! lepre a te nan touman,

Soud e bèbè, yo pa ba-l èd di tou,

La fyèv nan zo-l, maladi fi-n kaba yo;

Jezi vini, Li wete tout freyè.

4

Kè yo te tris lè yo mete-l nan tonb la,

Paske lanmò te wete tout espwa;

Yo te an dèy e je yo te tou plen dlo,

Jezi vini, penn yo chanje an jwa.

5

Ensi lèzom trouve Sovè a gen fòs;

Yo pat kapab venk pasyon e peche,

Kè yo brize, kite yo tris e tou sèl,

Jezi vini, Li vini pou rete.

Roseline Decembre
Guest

Good job guys! Stay blessed