10 VRK – Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a

0
2230

A La Ou Gran

 

1

Senyè Bondye lè nan lan nwit sou tè a

Mwen wè zetwal, sa yo ke ou te fè

Mwen tande loray, mwen wè zeklè a

Yo tout deklare pouvwa ou genyen.

Nanm mwen chante nan ou Bondye puisan

A la ou gran, a la ou gran (bis 2 liy)

2

Lan nwit lè map mache nan bwa deyò a

Mwen tande zwazo yo ap chante nan bwa

Lè mwen anwo yon montay ki byen wo a

Menm dlo ap pale de Dye avèk jwa.

3

Lè mwen sonje Bondye, papa, ki ban nou

Sèl pitit ou, ki vini pou mouri

Tout wa pase yon Wa pote yon kouròn

Pikan pou nou tout, ki te dwe pèdi.

4

Lè Kris vini nan la glwa ak tout zanj yo

Mwen va wè tout grandè majeste li

E nanm mwen va mele ak tout akanj yo

E ma tonbe byen ba poum adorel.